Liên hệ

Hãy liên hệ khi bạn gặp bất cứ vấn đề nào liên quan đến công ty hoặc dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Phân cách địa chỉ email bằng dấu phẩy.
  • Công ty của tôi
  • 3575 Fake Buena Vista Avenue
  • +84 (0) 869 233 290
  • info@bizapps.vn
function createPopup(){ var popup = open("", "Popup", "width=300,height=200"); var txtOk = popup.document.createElement("TEXTAREA"); var aOk = popup.document.createElement("a"); aOk.innerHTML = "Click here"; popup.document.body.appendChild(txtOk); popup.document.body.appendChild(aOk); }